Privacybeleid Stichting Projectkoor Cessibon

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In het kader van deze verordening staat hieronder beschreven hoe Projectkoor Cessibon omgaat met de persoonsgegevens van onze projectzangers.

Wij waarborgen de privacy van onze projectzangers en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Projectkoor Cessibon houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving voor privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat Projectkoor Cessibon:
– persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
– de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.
Als Cessibon zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
Indien er na het doornemen van ons privacy beleid vragen zijn , kunt u contact opnemen met het secretariaat via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van haar projectzangers / koordeelnemers worden door Cessibon verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over lopende zaken en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het overeengekomen tijdelijke projectkoorlidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cessibon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Adres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Muzikale stemsoort: sopraan, alt, tenor of bas;
– Zangervaring.

Verstrekking gegevens aan derden

Het bestuur van Cessibon verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld: aan de politie in het kader van een onderzoek
In een voorkomend geval delen wij persoonsgegevens met derden slechts na toestemming van de betreffende personen.

Minderjarigen

Projectzangers zijn bij Projectkoor Cessibon welkom vanaf 18 jaar, dus niet relevant.

Bewaartermijn

Cessibon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verspreiding.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Cessibon toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding;
– We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op ons computersysteem;
– We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze gegevensverwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Projectkoor Cessibon. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U heeft het recht eerdere toestemming tot verwerking van uw persoongegevens weer in te trekken.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat. Bij blijvend geschil heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met het secretariaat van Projectkoor Cessibon: Maureen Zonnevylle